De MVR wil haar activiteiten projectmatig en zoveel mogelijk budgetneutraal uitvoeren. In het jaarlijkse werkplan zullen de activiteiten worden gepland. Per activiteit, cq project zal dan ook een plan van aanpak met een begroting worden gemaakt. Het streven is om minimaal 5 regionale activiteiten en 1 landelijke ontmoetingsdag per jaar te organiseren. Wanneer Molukse vrouwen zelf, hun inspiratie en enthousiasme volgend, eigen activiteiten willen organiseren, dan verdienen die zeker de aandacht en ondersteuning van de MVR

Het MVR-bestuur zal per maand zijn vergadering houden.

 

STAND VAN ZAKEN PER 1 NOVEMBER 2010
Het werkjaar 2010 stond in het teken van het weer opstarten van de organisatie van de MVR. Er zijn ook gesprekken gevoerd met verschillende organisaties. Deze hebben geleid tot ondermeer een gewijzigde bestuurlijke samenstelling en afstemming van activiteiten.

Per jaar zullen dan speerpunten worden gekozen om uitgewerkt te worden in het jaarlijkse werkplan. In het werkplan 2011 zal dan het een en ander qua samenwerking worden nader geduid.