Bijdragen aan een harmonieuze samenleving waar plaats is voor een gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen
De ambitie een bewustwordingsproces op gang te brengen dat leidt tot het bevorderen en vergroten van de participatie van Molukse vrouwen in de verschillende domeinen van de samenleving.