Missie
MVR wil een aanspreekpunt zijn voor Molukse vrouwen. Daarbij wil de MVR de aanwezige (latente) kracht van vrouwen (Empowerment) aanspreken en die als vliegwiel hanteren om vrouwen een stap verder te verder te zetten op de maatschappelijke ladder.

Door samen te werken met organisaties die ook voor vrouwenbelangen opkomen, wil de MVR voorwaarden creëren, waardoor de behoeften/wensen, knelpunten van Molukse vrouwen inzichtelijk worden gemaakt en vervolgens met mogelijke oplossingen te komen.

De voorlichting aan en de kadervorming van Molukse vrouwen op het terrein van vrouwenemancipatie vindt ondermeer plaats via ontmoetingen, studiebijeenkomsten, trainingen, de uitgave van “Maritja” .

De MVR zal ook in samenwerking met andere organisaties of als zelfstandige organisatie ook binnen de Haagse politiek en andere politieke geledingen aandacht vragen voor de emancipatiepositie van Molukse vrouwen.

 

Visie
Anno 2010 zijn grote vorderingen gemaakt op het gebied van vrouwenemancipatie in Nederland. Maar zijn eveneens ontwikkelingen die de emancipatie van bepaalde groepen vrouwen belemmeren.

De weinig rooskleurige situatie op economisch- en politiek terrein schept voor vrouwen in het algemeen zowel kansen als risico’s.

Voor vrouwen uit minderheidsgroepen,waaronder Molukse vouwen, lijkt het emancipatieproces enerzijds goed te zijn verlopen. Zo zijn er steeds meer allochtone vrouwen met een hbo- of een universitaire opleiding. Aan de andere kant zijn de risico’s voor allochtone vrouwen aantoonbaar groter dan voor autochtone vrouwen. Zo verliezen allochtone vrouwen vanwege het last in, first out –principe vaker hun baan. Dure kinderopvang treft vaker vrouwen uit lagere sociaal-economische categorieën.

Het streven naar economische zelfstandigheid is nog steeds voor grote groepen allochtone vrouwen een lange weg. En ook voor Molukse vrouwen.

Ook op andere terreinen van het maatschappelijk leven valt in emancipatorische zin een wereld te winnen.

Participatie van Molukse vrouwen in de verschillende geledingen van de samenleving, buiten de Moluke gemeenschap, dient zichtbaar te worden gemaakt. Dit is van belang voor de emancipatie en participatie van jongere generaties Molukse vrouwen.

In relatie tot de globalisering van de wereld en waardoor ook de zichtbaarheid van de binding met de Molukken vergroot is, constateert de MVR dat er vanuit de Molukse gemeenschap verschillende (vrouwen-)activiteiten en initiatieven richting de Molukken zijn ontplooid. De MVR draagt deze initatieven een warm hart toe.

De MVR kiest er echter voor de emancipatie van Molukse vrouwen in Nederland als haar eerste speerpunt te beschouwen.

Daarbij is het uitgangspunt dat Nederland een multicultureel land is, waar elk individu er mag zijn. Door een actieve deelname aan de multiculturele samenleving te stimuleren, door samen te werken met andere individuen, organisaties en instellingen etc. wordt de emancipatie van Molukse vrouwen manifest gemaakt. De specifieke aandacht en thema’s zullen met name uitgaan naar de emancipatie van jonge generatie vrouwen in de leeftijdscategorie 25-45 jaar.

Met name binnen deze leeftijdscategorie is de weg naar economische zelfstandigheid in combinatie met het vinden van een balans tussen zorg en arbeid een enorme uitdaging om tot een gelijkwaardige maatschappelijke – en economische positie te komen.